Search:שָׁחַר -> שָׁחַר

שָׁחַר


ש ׁ ָ ח ַ ר hex:#1513;#1473;#1464;#1495;#1463;#1512;
Search Google:שָׁחַר

Zero אפסJeremiah 52:13 verse
And burned the house of the LORD, and the king's house ; and all the houses of Jerusalem, and all the houses of the great men, burned he with fire :

וישׂרף את־בית־יהוה ואת־בית המלך ואת כל־בתי ירושׁלם ואת־כל־בית הגדול שׂרף באשׁ

Jeremiah 35:4 verse
And I brought them into the house of the LORD, into the chamber of the sons of Hanan, the son of Igdaliah, a man of God, which was by the chamber of the princes, which was above the chamber of Maaseiah the son of Shallum, the keeper of the door :

ואבא אתם בית יהוה אל־לשׁכת בני חנן בנ־יגדליהו אישׁ האלהים אשׁר־אצל לשׁכת השׂרים אשׁר ממעל ללשׁכת מעשׂיהו בנ־שׁלם שׁמר הסף

Numbers 18:14 verse
Every thing devoted in Israel shall be thine.

כל־חרם בישׂראל לך יהיה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting