Search:שָׁכַח -> שָׁכַח

שָׁכַח


ש ׁ ָ כ ַ ח hex:#1513;#1473;#1464;#1499;#1463;#1495;
Search Google:שָׁכַח

Zero אפסJohn 16:9 verse
Of sin, because they believe not on me ;

ΠΕΡΙ ΑΜΑΡΤΙΑς ΜΕΝ ΟΤΙ ΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΣΙΝ ΕΙς ΕΜΕ

2 Corinthians 5:20 verse
Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us : we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God.

ΥΠΕΡ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΥΝ ΠΡΕΣΒΕΥΟΜΕΝ Ως ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΟς ΔΙ ΗΜΩΝ ΔΕΟΜΕΨΑ ΥΠΕΡ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΤΕ ΤΩ ΨΕΩ

Judges 18:7 verse
Then the five men departed , and came to Laish, and saw the people that were therein, how they dwelt careless, after the manner of the Zidonians, quiet and secure ; and there was no magistrate in the land, that might put them to shame in any thing ; and they were far from the Zidonians, and had no business with any man.

וילכו חמשׁת האנשׁים ויבאו לישׁה ויראו את־העם אשׁר־בקרבה יושׁבת־לבטח כמשׁפט צדנים שׁקט ובטח ואינ־מכלים דבר בארץ יורשׁ עצר ורחקים המה מצדנים ודבר אינ־להם עמ־אדם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting