Search:שָׁמַר -> שָׁמַר

שָׁמַר


ש ׁ ָ מ ַ ר hex:#1513;#1473;#1464;#1502;#1463;#1512;
Search Google:שָׁמַר

Zero אפסAmos 1:5 verse
I will break also the bar of Damascus, and cut off the inhabitant from the plain of Aven, and him that holdeth the sceptre from the house of Eden : and the people of Syria shall go into captivity unto Kir, saith the LORD.

ושׁברתי בריח דמשׂק והכרתי יושׁב מבקעת־און ותומך שׁבט מבית עדן וגלו עמ־ארם קירה אמר יהוה

Job 5:22 verse
At destruction and famine thou shalt laugh : neither shalt thou be afraid of the beasts of the earth.

לשׁד ולכפן תשׂחק ומחית הארץ אל־תירא

Genesis 1:18 verse
And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness : and God saw that it was good.

ולמשׁל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשׁך וירא אלהים כי־טוב

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting