Search:שׁוֹפָר -> שׁוֹפָר

שׁוֹפָר


ש ׁ ו ֹ פ ָ ר hex:#1513;#1473;#1493;#1465;#1508;#1464;#1512;
Search Google:שׁוֹפָר

Zero אפסGenesis 3:7 verse
And the eyes of them both were opened , and they knew that they were naked ; and they sewed fig leaves together , and made themselves aprons.

ותפקחנה עיני שׁניהם וידעו כי עירמם הם ויתפרו עלה תאנה ויעשׂו להם חגרת

Joel 3:13 verse
Put ye in the sickle, for the harvest is ripe : come , get you down ; for the press is full , the fats overflow ; for their wickedness is great.

שׁלחו מגל כי בשׁל קציר באו רדו כי־מלאה גת השׁיקו היקבים כי רבה רעתם

Deuteronomy 10:10 verse
And I stayed in the mount, according to the first time, forty days and forty nights ; and the LORD hearkened unto me at that time also, and the LORD would not destroy thee.

ואנכי עמדתי בהר כימים הראשׁנים ארבעים יום וארבעים לילה וישׁמע יהוה אלי גם בפעם ההוא לא־אבה יהוה השׁחיתך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting