Search:שׁוֹפָר -> שׁוֹפָר

שׁוֹפָר


ש ׁ ו ֹ פ ָ ר hex:#1513;#1473;#1493;#1465;#1508;#1464;#1512;
Search Google:שׁוֹפָר

Zero אפסEzekiel 33:33 verse
And when this cometh to pass , then shall they know that a prophet hath been among them.

ובבאה הנה באה וידעו כי נביא היה בתוכם

Leviticus 15:14 verse
And on the eighth day he shall take to him two turtledoves, or two young pigeons, and come before the LORD unto the door of the tabernacle of the congregation, and give them unto the priest :

וביום השׁמיני יקח־לו שׁתי תרים או שׁני בני יונה ובא לפני יהוה אל־פתח אהל מועד ונתנם אל־הכהן

Job 30:13 verse
They mar my path, they set forward my calamity , they have no helper .

נתסו נתיבתי להותי־יעילו לא עזר למו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting