Search:ἀδελφή -> ἈΔΕΛΦΉ

ἀδελφή


ἀ δ ε λ φ ή hex:#7936;#948;#949;#955;#966;#942;
Search Google:ἀδελφή

Zero אפסPsalms 20:4 verse
Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel.

יתנ־לך כלבבך וכל־עצתך ימלא

Luke 23:39 verse
And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying , If thou be Christ, save thyself and us.

ΕΙς ΔΕ ΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΨΕΝΤΩΝ ΚΑΚΟΥΡΓΩΝ ΕΒΛΑΣΦΗΜΕΙ ΑΥΤΟΝ ΟΥΧΙ ΣΥ ΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟς ΣΩΣΟΝ ΣΕΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΗΜΑς

Hebrews 10:33 verse
Partly , whilst ye were made a gazingstock both by reproaches and afflictions ; and partly, whilst ye became companions of them that were so used .

ΤΟΥΤΟ ΜΕΝ ΟΝΕΙΔΙΣΜΟΙς ΤΕ ΚΑΙ ΨΛΙΘΕΣΙΝ ΨΕΑΤΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΟΙ ΤΩΝ ΟΥΤΩς ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΗΨΕΝΤΕς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting