Search:ἀπαλόσ -> ἈΠΑΛΌΣ

ἀπαλόσ


ἀ π α λ ό σ hex:#7936;#960;#945;#955;#972;#963;
Search Google:ἀπαλόσ

Zero אפסDeuteronomy 13:8 verse
Thou shalt not consent unto him, nor hearken unto him; neither shall thine eye pity him, neither shalt thou spare , neither shalt thou conceal him:

לא־תאבה לו ולא תשׁמע אליו ולא־תחוס עינך עליו ולא־תחמל ולא־תכסה עליו

Romans 8:30 verse
Moreover whom he did predestinate , them he also called : and whom he called , them he also justified : and whom he justified , them he also glorified .

ΟΥς ΔΕ ΠΡΟΩΡΙΣΕΝ ΤΟΥΤΟΥς ΚΑΙ ΕΚΑΛΕΣΕΝ ΚΑΙ ΟΥς ΕΚΑΛΕΣΕΝ ΤΟΥΤΟΥς ΚΑΙ ΕΔΙΚΑΙΩΣΕΝ ΟΥς ΔΕ ΕΔΙΚΑΙΩΣΕΝ ΤΟΥΤΟΥς ΚΑΙ ΕΔΟΞΑΣΕΝ

Proverbs 10:12 verse
Hatred stirreth up strifes : but love covereth all sins.

שׂנאה תעורר מדנים ועל כל־פשׁעים תכסה אהבה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting