Search:ἑορτή -> ἙΟΡΤΉ

ἑορτή


ἑ ο ρ τ ή hex:#7953;#959;#961;#964;#942;
Search Google:ἑορτή

Zero אפס1 Kings 14:21 verse
And Rehoboam the son of Solomon reigned in Judah. Rehoboam was forty and one years old when he began to reign , and he reigned seventeen years in Jerusalem, the city which the LORD did choose out of all the tribes of Israel, to put his name there. And his mother's name was Naamah an Ammonitess.

ורחבעם בנ־שׁלמה מלך ביהודה בנ־ארבעים ואחת שׁנה רחבעם במלכו ושׁבע עשׂרה שׁנה מלך בירושׁלם העיר אשׁר־בחר יהוה לשׂום את־שׁמו שׁם מכל שׁבטי ישׂראל ושׁם אמו נעמה העמנית

1 Chronicles 5:24 verse
And these were the heads of the house of their fathers, even Epher, and Ishi, and Eliel, and Azriel, and Jeremiah, and Hodaviah, and Jahdiel, mighty men of valour, famous men, and heads of the house of their fathers.

ואלה ראשׁי בית־אבותם ועפר וישׁעי ואליאל ועזריאל וירמיה והודויה ויחדיאל אנשׁים גבורי חיל אנשׁי שׁמות ראשׁים לבית אבותם

Genesis 44:23 verse
And thou saidst unto thy servants, Except your youngest brother come down with you, ye shall see my face no more .

ותאמר אל־עבדיך אמ־לא ירד אחיכם הקטן אתכם לא תספון לראות פני

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting