1699

1699 -דֹּבֶר -dober -do'-ber
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

דֹּבֶר
דֹּבֶר

number - 1699
orig_word - דֹּבֶר
word_orig - from (01696) (in its original sense)
translit - dober
tdnt - TWOT - 399c
phonetic - do'-ber
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «01696» (in its original sense); a pasture (from its arrangement of the flock):--fold, manner.
IPD_def -
 1. pasture
 2. word, speaking

English -
letter - d
data - {"def":{"short":"a pasture (from its arrangement of the flock)","long":["pasture","word, speaking"]},"deriv":"from H1696 (in its original sense)","pronun":{"ipa":"d̪oˈbɛr","ipa_mod":"do̞wˈvɛʁ","sbl":"dōber","dic":"doh-BER","dic_mod":"doh-VER"}}
usages - fold, manner
**************
id - 1769
strongs - 1699
base_word - דֹּבֶר
data - {"def":{"short":"a pasture (from its arrangement of the flock)","long":["pasture","word, speaking"]},"deriv":"from H1696 (in its original sense)","pronun":{"ipa":"d̪oˈbɛr","ipa_mod":"do̞wˈvɛʁ","sbl":"dōber","dic":"doh-BER","dic_mod":"doh-VER"}}
usage - fold, manner
part_of_speech - n-m
Strong's Search

דֹּבֶר
דֹּבֶר

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:1699

strongscsv:דֹּבֶר
ד ּ ֹ ב ֶ ר
d
[" d "]
[" d "]
ob
[" b "]
[" b R M "]
er
[" r "]
[" r "]
#1491;#1468;#1465;#1489;#1462;#1512;
u+05d3u+05bcu+05b9u+05d1u+05b6u+05e8

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:דֹּבֶר
ד ּ ֹ ב ֶ ר
d
[" d "]
[" d "]
ob
[" b "]
[" b R M "]
er
[" r "]
[" r "]
#1491;#1468;#1465;#1489;#1462;#1512;
u+05d3u+05bcu+05b9u+05d1u+05b6u+05e8

Search:דֹּבֶר -> דֹּבֶר

דֹּבֶר


 1. [ד]
  [ד] [" d "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 4. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 5. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 6. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
דֹּבֶר ~= /dober/
Search Google:דֹּבֶר

Search:1699 -> 1699

1699


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 4. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
1699 ~= /1699/ numwd: One Thousand Six Hundred Ninety-nine - אחד אלפים שש-מאות תשעים ותשעה
Search Google:1699If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting