2005

2005 -הֵן -hen -hane
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Links Menu

הֵן
הֵן

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

הֵן
הֵן

number - 2005
orig_word - הֵן
word_orig - a primitive particle
translit - hen
tdnt - TWOT - 510
phonetic - hane
part_of_speech -
st_def - a primitive particle; lo!; also (as expressing surprise) if:--behold, if, lo, though.
IPD_def - interj
 1. behold, lo, though hypothetical part
 2. if

English -
letter - h
data - {"def":{"short":"lo!; also (as expressing surprise) if","long":["(interj) behold, lo, though hypothetical part","if"]},"deriv":"a primitive particle","pronun":{"ipa":"hen̪","ipa_mod":"hen","sbl":"hēn","dic":"hane","dic_mod":"hane"}}
usages - behold, if, lo, though
**************
id - 2093
strongs - 2005
base_word - הֵן
data - {"def":{"short":"lo!; also (as expressing surprise) if","long":["(interj) behold, lo, though hypothetical part","if"]},"deriv":"a primitive particle","pronun":{"ipa":"hen̪","ipa_mod":"hen","sbl":"hēn","dic":"hane","dic_mod":"hane"}}
usage - behold, if, lo, though
part_of_speech - prt
Strong's Search

הֵן
הֵן

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:2005

strongscsv:הֵן
ה ֵ ן
h
[" h d "]
[" h d "]
en
#1492;#1461;#1503;
u+05d4u+05b5u+05df

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:הֵן
ה ֵ ן
h
[" h d "]
[" h d "]
en
#1492;#1461;#1503;
u+05d4u+05b5u+05df

Search:הֵן -> הֵן

הֵן


 1. [ה]
  [ה] [" h d "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
 2. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ן]
  [ן] ן n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
הֵן ~= /hen/
Search Google:הֵן

Search:2005 -> 2005

2005


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
2005 ~= /2005/ numwd: Two Thousand Five - שניים אלפים וחמישה
Search Google:2005footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting