226

226 -אוֹת -'owth -oth
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Links Menu

אוֹת
אוֹת

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

אוֹת
אוֹת

number - 226
orig_word - אוֹת
word_orig - probably from (0225) (in the sense of appearing)
translit - 'owth
tdnt - TWOT - 41a
phonetic - oth
part_of_speech - Noun Feminine
st_def - probably from «0225» (in the sense of appearing); a signal (literally or figuratively), as a flag, beacon, monument, omen, prodigy, evidence, etc.:--mark, miracle, (en-)sign, token.
IPD_def -
 1. sign, signal
  1. a distinguishing mark
  2. banner
  3. remembrance
  4. miraculous sign
  5. omen
  6. warning
 2. token, ensign, standard, miracle, proof

English -
letter - o
data - {"def":{"short":"a signal (literally or figuratively), as a flag, beacon, monument, omen, prodigy, evidence, etc","long":["sign, signal",["a distinguishing mark","banner","remembrance","miraculous sign","omen","warning"],"token, ensign, standard, miracle, proof"]},"deriv":"probably from H0225 (in the sense of appearing)","pronun":{"ipa":"ʔot̪","ipa_mod":"ʔo̞wt","sbl":"ʾôt","dic":"ote","dic_mod":"ote"}}
usages - mark, miracle, (en-)sign, token
**************
id - 232
strongs - 226
base_word - אוֹת
data - {"def":{"short":"a signal (literally or figuratively), as a flag, beacon, monument, omen, prodigy, evidence, etc","long":["sign, signal",["a distinguishing mark","banner","remembrance","miraculous sign","omen","warning"],"token, ensign, standard, miracle, proof"]},"deriv":"probably from H0225 (in the sense of appearing)","pronun":{"ipa":"ʔot̪","ipa_mod":"ʔo̞wt","sbl":"ʾôt","dic":"ote","dic_mod":"ote"}}
usage - mark, miracle, (en-)sign, token
part_of_speech - n-f
Strong's Search

אוֹת
אוֹת

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:226

strongscsv:אוֹת
א ו ֹ ת
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
w
[" v "]
[" v "]
ot
[" t "]
[" t "]
#1488;#1493;#1465;#1514;
u+05d0u+05d5u+05b9u+05ea

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:אוֹת
א ו ֹ ת
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
w
[" v "]
[" v "]
ot
[" t "]
[" t "]
#1488;#1493;#1465;#1514;
u+05d0u+05d5u+05b9u+05ea

Search:אוֹת -> אוֹת

אוֹת


 1. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 2. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 3. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 4. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
אוֹת ~= /ʼwot/
Search Google:אוֹת

Search:226 -> 226

226


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
226 ~= /226/ numwd: Two Hundred Twenty-six - שני-מאות עשרים ושישה
Search Google:226footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting