241

241 -אֹזֶן -'ozen -o'-zen
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

אֹזֶן
אֹזֶן

number - 241
orig_word - אֹזֶן
word_orig - from (0238)
translit - 'ozen
tdnt - TWOT - 57a
phonetic - o'-zen
part_of_speech - Noun Feminine
st_def - from «0238»; broadness. i.e. (concrete) the ear (from its form in man):--+ advertise, audience, + displease, ear, hearing, + show.
IPD_def -
 1. ear, as part of the body
 2. ear, as organ of hearing
 3. (subjective) to uncover the ear to reveal; the receiver of divine revelation

English -
letter - o
data - {"def":{"short":"broadness. i.e., (concrete) the ear (from its form in man)","long":["ear, as part of the body","ear, as organ of hearing","(subjective) to uncover the ear to reveal; the receiver of divine revelation"]},"deriv":"from H0238","pronun":{"ipa":"ʔoˈd͡zɛn̪","ipa_mod":"ʔo̞wˈzɛn","sbl":"ʾōzen","dic":"oh-DZEN","dic_mod":"oh-ZEN"}}
usages - + advertise, audience, + displease, ear, hearing, + show
**************
id - 248
strongs - 241
base_word - אֹזֶן
data - {"def":{"short":"broadness. i.e., (concrete) the ear (from its form in man)","long":["ear, as part of the body","ear, as organ of hearing","(subjective) to uncover the ear to reveal; the receiver of divine revelation"]},"deriv":"from H0238","pronun":{"ipa":"ʔoˈd͡zɛn̪","ipa_mod":"ʔo̞wˈzɛn","sbl":"ʾōzen","dic":"oh-DZEN","dic_mod":"oh-ZEN"}}
usage - + advertise, audience, + displease, ear, hearing, + show
part_of_speech - n-f
Strong's Search

אֹזֶן
אֹזֶן

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:241

strongscsv:אֹזֶן
א ֹ ז ֶ ן
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
oz
[" z "]
[" z "]
en
#1488;#1465;#1494;#1462;#1503;
u+05d0u+05b9u+05d6u+05b6u+05df

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:אֹזֶן
א ֹ ז ֶ ן
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
oz
[" z "]
[" z "]
en
#1488;#1465;#1494;#1462;#1503;
u+05d0u+05b9u+05d6u+05b6u+05df

Search:אֹזֶן -> אֹזֶן

אֹזֶן


 1. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 2. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 3. [ז]
  [ז] [" z "] z /z/ gothic ziuja 𐌶 (𐌶) - Ζ Ζ /z/ grk: Ζ (Ζ) - ζ Ζ /z/ grk: ζ (ζ) - ז ז /z/ hebrew ז (ז) - ץ ץ /z/ hebrew ץ (ץ) - צ צ /z/ hebrew צ (צ) -
 4. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ן]
  [ן] ן n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
אֹזֶן ~= /ʼozen/
Search Google:אֹזֶן

Search:241 -> 241

241


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [1]
  [1] numwd: One - אחד
241 ~= /241/ numwd: Two Hundred Forty-one - שני-מאות ארבעים ואחד
Search Google:241footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting