2691

2691 -חָצֵר -chatser -khaw-tsare'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

חָצֵר
חָצֵר

number - 2691
orig_word - חָצֵר
word_orig - from (02690) in its original sense
translit - chatser
tdnt - TWOT - 722a,723a
phonetic - khaw-tsare'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - (masculine and feminine); from «02690» in its original sense; a yard (as inclosed by a fence); also a hamlet (as similarly surrounded with walls):--court, tower, village.
IPD_def -
 1. court, enclosure
  1. enclosures
  2. court
 2. settled abode, settlement, village, town

English -
letter - k
data - {"def":{"short":"a yard (as inclosed by a fence); also a hamlet (as similarly surrounded with walls)","long":["court, enclosure",["enclosures","court"],"settled abode, settlement, village, town"]},"deriv":"(masculine and feminine); from H2690 in its original sense","pronun":{"ipa":"ħɔːˈt͡sˤer","ipa_mod":"χɑːˈt͡seʁ","sbl":"ḥāṣēr","dic":"haw-TSARE","dic_mod":"ha-TSARE"}}
usages - court, tower, village
**************
id - 2842
strongs - 2691
base_word - חָצֵר
data - {"def":{"short":"a yard (as inclosed by a fence); also a hamlet (as similarly surrounded with walls)","long":["court, enclosure",["enclosures","court"],"settled abode, settlement, village, town"]},"deriv":"(masculine and feminine); from H2690 in its original sense","pronun":{"ipa":"ħɔːˈt͡sˤer","ipa_mod":"χɑːˈt͡seʁ","sbl":"ḥāṣēr","dic":"haw-TSARE","dic_mod":"ha-TSARE"}}
usage - court, tower, village
part_of_speech - n-m
Strong's Search

חָצֵר
חָצֵר

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:2691

strongscsv:חָצֵר
ח ָ צ ֵ ר
h
[" k c K "]
[" k c K "]
az
[" t "]
[" t "]
er
[" r "]
[" r "]
#1495;#1464;#1510;#1461;#1512;
u+05d7u+05b8u+05e6u+05b5u+05e8

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:חָצֵר
ח ָ צ ֵ ר
h
[" k c K "]
[" k c K "]
az
[" t "]
[" t "]
er
[" r "]
[" r "]
#1495;#1464;#1510;#1461;#1512;
u+05d7u+05b8u+05e6u+05b5u+05e8

Search:חָצֵר -> חָצֵר

חָצֵר


 1. [ח]
  [ח] [" k c K "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [צ]
  [צ] [" t "] z /z/ gothic ziuja 𐌶 (𐌶) - Ζ Ζ /z/ grk: Ζ (Ζ) - ζ Ζ /z/ grk: ζ (ζ) - ז ז /z/ hebrew ז (ז) - ץ ץ /z/ hebrew ץ (ץ) - צ צ /z/ hebrew צ (צ) -
 4. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
חָצֵר ~= /hazer/
Search Google:חָצֵר

Search:2691 -> 2691

2691


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 4. [1]
  [1] numwd: One - אחד
2691 ~= /2691/ numwd: Two Thousand Six Hundred Ninety-one - שניים אלפים שש-מאות תשעים ואחד
Search Google:2691footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting