4716

4716 -מַק -maq -mak
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Links Menu

מַק
מַק

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

מַק
מַק

number - 4716
orig_word - מַק
word_orig - from (04743)
translit - maq
tdnt - TWOT - 1237a
phonetic - mak
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «04743»; properly, a melting, i.e. putridity:-- rottenness, stink.
IPD_def -
 1. decay, rottenness

English -
letter - m
data - {"def":{"short":"properly, a melting, i.e., putridity","long":["decay, rottenness"]},"deriv":"from H4743","pronun":{"ipa":"mɑk’","ipa_mod":"mɑk","sbl":"maq","dic":"mahk","dic_mod":"mahk"}}
usages - rottenness, stink
**************
id - 4985
strongs - 4716
base_word - מַק
data - {"def":{"short":"properly, a melting, i.e., putridity","long":["decay, rottenness"]},"deriv":"from H4743","pronun":{"ipa":"mɑk’","ipa_mod":"mɑk","sbl":"maq","dic":"mahk","dic_mod":"mahk"}}
usage - rottenness, stink
part_of_speech - n-m
Strong's Search

מַק
מַק

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:4716

strongscsv:מַק
מ ַ ק
m
[" m "]
[" m C "]
aq
[" k ' "]
[" k ' "]
#1502;#1463;#1511;
u+05deu+05b7u+05e7

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:מַק
מ ַ ק
m
[" m "]
[" m C "]
aq
[" k ' "]
[" k ' "]
#1502;#1463;#1511;
u+05deu+05b7u+05e7

Search:מַק -> מַק

מַק


 1. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 2. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ק]
  [ק] [" k ' "] q /q/ gothic qairthra 𐌵 (𐌵) - ק ק /q/ hebrew ק (ק) -
מַק ~= /maq/
Search Google:מַק

Search:4716 -> 4716

4716


 1. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 2. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 3. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 4. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
4716 ~= /4716/ numwd: Four Thousand Seven Hundred Sixteen - ארבעה אלפים שבע-מאות שישה-עשר
Search Google:4716footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting