6086

6086 -עֵץ -`ets -ates
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Links Menu

עֵץ
עֵץ

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

עֵץ
עֵץ

number - 6086
orig_word - עֵץ
word_orig - from (06095)
translit - `ets
tdnt - TWOT - 1670a
phonetic - ates
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «06095»; a tree (from its firmness); hence, wood (plural sticks):--+ carpenter, gallows, helve, + pine, plank, staff, stalk, stick, stock, timber, tree, wood.
IPD_def -
 1. tree, wood, timber, stock, plank, stalk, stick, gallows
  1. tree, trees
  2. wood, pieces of wood, gallows, firewood, cedar-wood, woody flax

English -
letter - a
data - {"def":{"short":"a tree (from its firmness); hence, wood (plural sticks)","long":["tree, wood, timber, stock, plank, stalk, stick, gallows",["tree, trees","wood, pieces of wood, gallows, firewood, cedar-wood, woody flax"]]},"deriv":"from H6095","pronun":{"ipa":"ʕet͡sˤ","ipa_mod":"ʕet͡s","sbl":"ʿēṣ","dic":"ayts","dic_mod":"ayts"}}
usages - + carpenter, gallows, helve, + pine, plank, staff, stalk, stick, stock, timber, tree, wood
**************
id - 6494
strongs - 6086
base_word - עֵץ
data - {"def":{"short":"a tree (from its firmness); hence, wood (plural sticks)","long":["tree, wood, timber, stock, plank, stalk, stick, gallows",["tree, trees","wood, pieces of wood, gallows, firewood, cedar-wood, woody flax"]]},"deriv":"from H6095","pronun":{"ipa":"ʕet͡sˤ","ipa_mod":"ʕet͡s","sbl":"ʿēṣ","dic":"ayts","dic_mod":"ayts"}}
usage - + carpenter, gallows, helve, + pine, plank, staff, stalk, stick, stock, timber, tree, wood
part_of_speech - n-m
Strong's Search

עֵץ
עֵץ

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:6086

strongscsv:עֵץ
ע ֵ ץ
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
ez
#1506;#1461;#1509;
u+05e2u+05b5u+05e5

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:עֵץ
ע ֵ ץ
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
ez
#1506;#1461;#1509;
u+05e2u+05b5u+05e5

Search:עֵץ -> עֵץ

עֵץ


 1. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 2. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ץ]
  [ץ] ץ z /z/ gothic ziuja 𐌶 (𐌶) - Ζ Ζ /z/ grk: Ζ (Ζ) - ζ Ζ /z/ grk: ζ (ζ) - ז ז /z/ hebrew ז (ז) - ץ ץ /z/ hebrew ץ (ץ) - צ צ /z/ hebrew צ (צ) -
עֵץ ~= /ʻez/
Search Google:עֵץ

Search:6086 -> 6086

6086


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 3. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
6086 ~= /6086/ numwd: Six Thousand Eighty-six - שישה אלפים שמונים ושישה
Search Google:6086footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting