7004

7004 -קְטֹרֶת -qtoreth -ket-o'-reth
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

קְטֹרֶת
קְטֹרֶת

number - 7004
orig_word - קְטֹרֶת
word_orig - from (06999)
translit - qtoreth
tdnt - TWOT - 2011a
phonetic - ket-o'-reth
part_of_speech - Noun Feminine
st_def - from «06999»; a fumigation:--(sweet) incense, perfume.
IPD_def -
 1. incense, smoke, odour of (burning) sacrifice
  1. sweet smoke of sacrifice
  2. incense
  3. perfume

English -
letter - k
data - {"def":{"short":"a fumigation","long":["incense, smoke, odor of (burning) sacrifice",["sweet smoke of sacrifice","incense","perfume"]]},"deriv":"from H6999","pronun":{"ipa":"k’ɛ̆.t̪’oˈrɛt̪","ipa_mod":"kɛ̆.to̞wˈʁɛt","sbl":"qĕṭōret","dic":"keh-toh-RET","dic_mod":"keh-toh-RET"}}
usages - (sweet) incense, perfume
**************
id - 7502
strongs - 7004
base_word - קְטֹרֶת
data - {"def":{"short":"a fumigation","long":["incense, smoke, odor of (burning) sacrifice",["sweet smoke of sacrifice","incense","perfume"]]},"deriv":"from H6999","pronun":{"ipa":"k’ɛ̆.t̪’oˈrɛt̪","ipa_mod":"kɛ̆.to̞wˈʁɛt","sbl":"qĕṭōret","dic":"keh-toh-RET","dic_mod":"keh-toh-RET"}}
usage - (sweet) incense, perfume
part_of_speech - n-f
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:7004

strongscsv:קְטֹרֶת
ק ְ ט ֹ ר ֶ ת
q
[" k ' "]
[" k ' "]
et
[" t "]
[" t "]
or
[" r "]
[" r "]
et
[" t "]
[" t "]
#1511;#1456;#1496;#1465;#1512;#1462;#1514;
u+05e7u+05b0u+05d8u+05b9u+05e8u+05b6u+05ea

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:קְטֹרֶת
ק ְ ט ֹ ר ֶ ת
q
[" k ' "]
[" k ' "]
et
[" t "]
[" t "]
or
[" r "]
[" r "]
et
[" t "]
[" t "]
#1511;#1456;#1496;#1465;#1512;#1462;#1514;
u+05e7u+05b0u+05d8u+05b9u+05e8u+05b6u+05ea

Search:קְטֹרֶת -> קְטֹרֶת

קְטֹרֶת


 1. [ק]
  [ק] [" k ' "] q /q/ gothic qairthra 𐌵 (𐌵) - ק ק /q/ hebrew ק (ק) -
 2. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ט]
  [ט] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 4. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 5. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 6. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 7. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
קְטֹרֶת ~= /qetoret/
Search Google:קְטֹרֶת

Search:7004 -> 7004

7004


 1. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
7004 ~= /7004/ numwd: Seven Thousand Four - שבעה אלפים וארבעה
Search Google:7004footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting