7099

7099 -קֶצֶו -qetsev -keh'-tsev
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

קֶצֶו
קֶצֶו

number - 7099
orig_word - קֶצֶו
word_orig - from (07096)
translit - qetsev
tdnt - TWOT - 2053d
phonetic - keh'-tsev
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - and (feminine) qitsvah {kits-vaw'}; from «07096»; a limit (used like «07097», but with less variety):--end, edge, uttermost participle
IPD_def -
 1. end, border, boundary

English -
letter - k
data - {"def":{"short":"a limit","long":["end, border, boundary"]},"deriv":"and (feminine) קִצְוָה; from H7096; (used like H7097, but with less variety)","pronun":{"ipa":"k’ɛˈt͡sˤɛw","ipa_mod":"kɛˈt͡sɛv","sbl":"qeṣew","dic":"keh-TSEH","dic_mod":"keh-TSEV"}}
usages - end, edge, uttermost participle
**************
id - 7603
strongs - 7099
base_word - קֶצֶו
data - {"def":{"short":"a limit","long":["end, border, boundary"]},"deriv":"and (feminine) קִצְוָה; from H7096; (used like H7097, but with less variety)","pronun":{"ipa":"k’ɛˈt͡sˤɛw","ipa_mod":"kɛˈt͡sɛv","sbl":"qeṣew","dic":"keh-TSEH","dic_mod":"keh-TSEV"}}
usage - end, edge, uttermost participle
part_of_speech - n-m
Strong's Search

קֶצֶו
קֶצֶו

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:7099

strongscsv:קֶצֶו
ק ֶ צ ֶ ו
q
[" k ' "]
[" k ' "]
ez
[" t "]
[" t "]
ew
[" v "]
[" v "]
#1511;#1462;#1510;#1462;#1493;
u+05e7u+05b6u+05e6u+05b6u+05d5

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:קֶצֶו
ק ֶ צ ֶ ו
q
[" k ' "]
[" k ' "]
ez
[" t "]
[" t "]
ew
[" v "]
[" v "]
#1511;#1462;#1510;#1462;#1493;
u+05e7u+05b6u+05e6u+05b6u+05d5

Search:קֶצֶו -> קֶצֶו

קֶצֶו


 1. [ק]
  [ק] [" k ' "] q /q/ gothic qairthra 𐌵 (𐌵) - ק ק /q/ hebrew ק (ק) -
 2. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [צ]
  [צ] [" t "] z /z/ gothic ziuja 𐌶 (𐌶) - Ζ Ζ /z/ grk: Ζ (Ζ) - ζ Ζ /z/ grk: ζ (ζ) - ז ז /z/ hebrew ז (ז) - ץ ץ /z/ hebrew ץ (ץ) - צ צ /z/ hebrew צ (צ) -
 4. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
קֶצֶו ~= /qezew/
Search Google:קֶצֶו

Search:7099 -> 7099

7099


 1. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 2. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 3. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
7099 ~= /7099/ numwd: Seven Thousand Ninety-nine - שבעה אלפים תשעים ותשעה
Search Google:7099footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting