73

73 -אַבְנֵט -'abnet -ab-nate'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

אַבְנֵט
אַבְנֵט

number - 73
orig_word - אַבְנֵט
word_orig - of uncertain derivation
translit - 'abnet
tdnt - TWOT - 256a
phonetic - ab-nate'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - of uncertain derivation; a belt:--girdle.
IPD_def -
 1. girdle, sash, waistband
  1. of high priest
  2. of other priests
  3. of high official

English -
letter - a
data - {"def":{"short":"a belt","long":["girdle, sash",["of high priest","of other priests","of high official"]]},"deriv":"of uncertain derivation","pronun":{"ipa":"ʔɑbˈn̪et̪’","ipa_mod":"ʔɑvˈnet","sbl":"ʾabnēṭ","dic":"ab-NATE","dic_mod":"av-NATE"}}
usages - girdle
**************
id - 73
strongs - 73
base_word - אַבְנֵט
data - {"def":{"short":"a belt","long":["girdle, sash",["of high priest","of other priests","of high official"]]},"deriv":"of uncertain derivation","pronun":{"ipa":"ʔɑbˈn̪et̪’","ipa_mod":"ʔɑvˈnet","sbl":"ʾabnēṭ","dic":"ab-NATE","dic_mod":"av-NATE"}}
usage - girdle
part_of_speech - n-m
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:73

strongscsv:אַבְנֵט
א ַ ב ְ נ ֵ ט
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
en
[" n "]
[" n "]
et
[" t "]
[" t "]
#1488;#1463;#1489;#1456;#1504;#1461;#1496;
u+05d0u+05b7u+05d1u+05b0u+05e0u+05b5u+05d8

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:אַבְנֵט
א ַ ב ְ נ ֵ ט
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
en
[" n "]
[" n "]
et
[" t "]
[" t "]
#1488;#1463;#1489;#1456;#1504;#1461;#1496;
u+05d0u+05b7u+05d1u+05b0u+05e0u+05b5u+05d8

Search:אַבְנֵט -> אַבְנֵט

אַבְנֵט


 1. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 2. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 4. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [נ]
  [נ] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
 6. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 7. [ט]
  [ט] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
אַבְנֵט ~= /ʼabenet/
Search Google:אַבְנֵט

Search:73 -> 73

73


 1. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 2. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
73 ~= /73/ numwd: Seventy-three - שבעים ושלושה
Search Google:73footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting