8081

8081 -שֶׁמֶן -shemen -sheh'-men
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

שֶׁמֶן
שֶׁמֶן

number - 8081
orig_word - שֶׁמֶן
word_orig - from (08080)
translit - shemen
tdnt - TWOT - 2410c
phonetic - sheh'-men
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «08080»; grease, especially liquid (as from the olive, often perfumed); figuratively, richness:--anointing, × fat (things), × fruitful, oil((-ed)), ointment, olive, + pine.
IPD_def -
 1. fat, oil
  1. fat, fatness
  2. oil, olive oil
   1. as staple, medicament or unguent
   2. for anointing
  3. fat (of fruitful land, valleys) (metaph)

English -
letter - s
data - {"def":{"short":"grease, especially liquid (as from the olive, often perfumed); figuratively, richness","long":["fat, oil",["fat, fatness","oil, olive oil",["as staple, medicament or unguent","for anointing"],"fat (of fruitful land, valleys) (metaphorically)"]]},"deriv":"from H8080","pronun":{"ipa":"ʃɛˈmɛn̪","ipa_mod":"ʃɛˈmɛn","sbl":"šemen","dic":"sheh-MEN","dic_mod":"sheh-MEN"}}
usages - anointing, × fat (things), × fruitful, oil(-ed), ointment, olive, + pine
**************
id - 8662
strongs - 8081
base_word - שֶׁמֶן
data - {"def":{"short":"grease, especially liquid (as from the olive, often perfumed); figuratively, richness","long":["fat, oil",["fat, fatness","oil, olive oil",["as staple, medicament or unguent","for anointing"],"fat (of fruitful land, valleys) (metaphorically)"]]},"deriv":"from H8080","pronun":{"ipa":"ʃɛˈmɛn̪","ipa_mod":"ʃɛˈmɛn","sbl":"šemen","dic":"sheh-MEN","dic_mod":"sheh-MEN"}}
usage - anointing, × fat (things), × fruitful, oil(-ed), ointment, olive, + pine
part_of_speech - n-m
Strong's Search

שֶׁמֶן
שֶׁמֶן

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:8081

strongscsv:שֶׁמֶן
ש ׁ ֶ מ ֶ ן
s
[" s "]
[" s "]
em
[" m "]
[" m C "]
en
#1513;#1473;#1462;#1502;#1462;#1503;
u+05e9u+05c1u+05b6u+05deu+05b6u+05df

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:שֶׁמֶן
ש ׁ ֶ מ ֶ ן
s
[" s "]
[" s "]
em
[" m "]
[" m C "]
en
#1513;#1473;#1462;#1502;#1462;#1503;
u+05e9u+05c1u+05b6u+05deu+05b6u+05df

Search:שֶׁמֶן -> שֶׁמֶן

שֶׁמֶן


 1. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 2. [ׁ]
  [ׁ] ׁ
  ׁ
  #1473;
  u+05c1
 3. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 5. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 6. [ן]
  [ן] ן n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
שֶׁמֶן ~= /semen/
Search Google:שֶׁמֶן

Search:8081 -> 8081

8081


 1. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 2. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 3. [1]
  [1] numwd: One - אחד
8081 ~= /8081/ numwd: Eight Thousand Eighty-one - שמונה אלפים שמונים ואחד
Search Google:8081

The Septuagint, Byzantine, & KJV Bibles used are in the Public Domain.
Genesis - Exodus - Leviticus - Numbers - Deuteronomy - Joshua - Judges - Ruth - 1 Samuel - 2 Samuel - 1 Kings - 2 Kings - 1 Chronicles - 2 Chronicles - 1 Ezra - 2 Ezra - Esther - Judith - Tobit - 1 Maccabees - 2 Maccabees - 3 Maccabees - 4 Maccabees - Psalms - Odes - Proverbs - Song of Songs - Job - Wisdom of Solomon - Ecclesiastes - Psalms of Solomon - Hosea - Amos - Micah - Joel - Obadiah - Jonas - Nahum - Habakkuk - Zephaniah - Malachi - Isaiah - Jeremiah - Baruch - Lamentations - Letter of Jeremiah - Ezekiel - Susanna - Susanna Theodotionis - Daniel - Daniel Theodotionis - Bel and the Dragon - Bel Dragon Theodotio - Matthew - Mark - Luke - John - Pericopa Adulterae - Acts - Acts24 - Romans - 1 Corinthians - 2 Corinthians - Galatians - Ephesians - Philippians - Colossians - 1 Thessalonians - 2 Thessalonians - 1 Timothy - 2 Timothy - Titus - Philemon - Hebrews - James - 1 Peter - 2 Peter - 1 John - 2 John - 3 John - Jude - Revelation -
Bible News


Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting