Search:αυτων -> ΑΥΤΩΝ

αυτων


α υ τ ω ν hex:#945;#965;#964;#969;#957;
Search Google:αυτων

Zero אפסActs 21:26 verse
Then Paul took the men, and the next day purifying himself with them entered into the temple, to signify the accomplishment of the days of purification, until that an offering should be offered for every one of them.

ΤΟΤΕ Ο ΠΑΥΛΟς ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΤΟΥς ΑΝΔΡΑς ΤΗ ΕΧΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙς ΑΓΝΙΣΨΕΙς ΕΙΣΗΕΙ ΕΙς ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΔΙΑΓΓΕΛΛΩΝ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΙΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΩς ΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΧΨΗ ΥΠΕΡ ΕΝΟς ΕΚΑΣΤΟΥ ΑΥΤΩΝ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Proverbs 27:23 verse
Be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herds.

ידע תדע פני צאנך שׁית לבך לעדרים

Ephesians 2:21 verse
In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord :

ΕΝ Ω ΠΑΣΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΕΙ ΕΙς ΝΑΟΝ ΑΓΙΟΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting