Search:αυτων -> ΑΥΤΩΝ

αυτων


α υ τ ω ν hex:#945;#965;#964;#969;#957;
Search Google:αυτων

Zero אפסDaniel 3:2 verse
Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors, and the captains, the judges, the treasurers, the counsellors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces, to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up .

ונבוכדנצר מלכא שׁלח למכנשׁ לאחשׁדרפניא סגניא ופחותא אדרגזריא גדבריא דתבריא תפתיא וכל שׁלטני מדינתא למתא לחנכת צלמא די הקים נבוכדנצר מלכא

Judges 4:12 verse
And they shewed Sisera that Barak the son of Abinoam was gone up to mount Tabor.

ויגדו לסיסרא כי עלה ברק בנ־אבינעם הר־תבור

Judges 7:13 verse
And when Gideon was come , behold, there was a man that told a dream unto his fellow, and said , Behold, I dreamed a dream, and, lo, a cake of barley bread tumbled into the host of Midian, and came unto a tent, and smote it that it fell , and overturned it, that the tent lay along .

ויבא גדעון והנה־אישׁ מספר לרעהו חלום ויאמר הנה חלום חלמתי והנה צלול לחם שׂערים מתהפך במחנה מדין ויבא עד־האהל ויכהו ויפל ויהפכהו למעלה ונפל האהל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting