Search:αυτων -> ΑΥΤΩΝ

αυτων


α υ τ ω ν hex:#945;#965;#964;#969;#957;
Search Google:αυτων

Zero אפסLuke 8:41 verse
And, behold , there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue : and he fell down at Jesus ' feet, and besought him that he would come into his house :

ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΗΛΨΕΝ ΑΝΗΡ Ω ΟΝΟΜΑ ΙΑΙΡΟς ΚΑΙ ΟΥΤΟς ΑΡΧΩΝ ΤΗς ΣΥΝΑΓΩΓΗς ΥΠΗΡΧΕΝ ΚΑΙ ΠΕΣΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥς ΠΟΔΑς ΙΗΣΟΥ ΠΑΡΕΚΑΛΕΙ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣΕΛΨΕΙΝ ΕΙς ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΑΥΤΟΥ

2 Samuel 24:14 verse
And David said unto Gad, I am in a great strait : let us fall now into the hand of the LORD ; for his mercies are great : and let me not fall into the hand of man.

ויאמר דוד אל־גד צר־לי מאד נפלה־נא ביד־יהוה כי־רבים רחמו וביד־אדם אל־אפלה

1 Kings 22:2 verse
And it came to pass in the third year, that Jehoshaphat the king of Judah came down to the king of Israel.

ויהי בשׁנה השׁלישׁית וירד יהושׁפט מלכ־יהודה אל־מלך ישׂראל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting