Search:שָׁלוֹשׁ -> שָׁלוֹשׁ

שָׁלוֹשׁ


ש ׁ ָ ל ו ֹ ש ׁ hex:#1513;#1473;#1464;#1500;#1493;#1465;#1513;#1473;
Search Google:שָׁלוֹשׁ

Zero אפסRevelation 2:26 verse
And he that overcometh , and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations :

ΚΑΙ Ο ΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΗΡΩΝ ΑΧΡΙ ΤΕΛΟΥς ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΟΥ ΔΩΣΩ ΑΥΤΩ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΨΝΩΝ

Numbers 11:11 verse
And Moses said unto the LORD, Wherefore hast thou afflicted thy servant ? and wherefore have I not found favour in thy sight, that thou layest the burden of all this people upon me?

ויאמר משׁה אל־יהוה למה הרעת לעבדך ולמה לא־מצתי חן בעיניך לשׂום את־משׂא כל־העם הזה עלי

Ecclesiastes 5:6 verse
Suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin ; neither say thou before the angel, that it was an error : wherefore should God be angry at thy voice, and destroy the work of thine hands ?

אל־תתן את־פיך לחטיא את־בשׂרך ואל־תאמר לפני המלאך כי שׁגגה היא למה יקצף האלהים על־קולך וחבל את־מעשׂה ידיך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting