Search:טָהוֹר -> טָהוֹר

טָהוֹר


ט ָ ה ו ֹ ר hex:#1496;#1464;#1492;#1493;#1465;#1512;
Search Google:טָהוֹר

Zero אפסPsalms 119:153 verse
RESH. Consider mine affliction, and deliver me: for I do not forget thy law.

ראה־עניי וחלצני כי־תורתך לא שׁכחתי

Numbers 8:25 verse
And from the age of fifty years they shall cease waiting upon the service thereof, and shall serve no more:

ומבן חמשׁים שׁנה ישׁוב מצבא העבדה ולא יעבד עוד

Exodus 33:3 verse
Unto a land flowing with milk and honey : for I will not go up in the midst of thee; for thou art a stiffnecked people : lest I consume thee in the way.

אל־ארץ זבת חלב ודבשׁ כי לא אעלה בקרבך כי עמ־קשׁה־ערף אתה פנ־אכלך בדרך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting