Search:רָאָה -> רָאָה

רָאָה


ר ָ א ָ ה hex:#1512;#1464;#1488;#1464;#1492;
Search Google:רָאָה

Zero אפסJeremiah 41:10 verse
Then Ishmael carried away captive all the residue of the people that were in Mizpah, even the king's daughters, and all the people that remained in Mizpah, whom Nebuzaradan the captain of the guard had committed to Gedaliah the son of Ahikam : and Ishmael the son of Nethaniah carried them away captive , and departed to go over to the Ammonites .

וישׁב ישׁמעאל את־כל־שׁארית העם אשׁר במצפה את־בנות המלך ואת־כל־העם הנשׁארים במצפה אשׁר הפקיד נבוזראדן רב־טבחים את־גדליהו בנ־אחיקם וישׁבם ישׁמעאל בנ־נתניה וילך לעבר אל־בני עמון

2 Kings 25:22 verse
And as for the people that remained in the land of Judah, whom Nebuchadnezzar king of Babylon had left , even over them he made Gedaliah the son of Ahikam, the son of Shaphan, ruler .

והעם הנשׁאר בארץ יהודה אשׁר השׁאיר נבוכדנאצר מלך בבל ויפקד עליהם את־גדליהו בנ־אחיקם בנ־שׁפן

Numbers 7:85 verse
Each charger of silver weighing an hundred and thirty shekels, each bowl seventy : all the silver vessels weighed two thousand and four hundred shekels, after the shekel of the sanctuary :

שׁלשׁים ומאה הקערה האחת כסף ושׁבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפים וארבע־מאות בשׁקל הקדשׁ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting