Search:יַרְדֵּן -> יַרְדֵּן

יַרְדֵּן


י ַ ר ְ ד ּ ֵ ן hex:#1497;#1463;#1512;#1456;#1491;#1468;#1461;#1503;
Search Google:יַרְדֵּן

Zero אפס2 Samuel 2:11 verse
And the time that David was king in Hebron over the house of Judah was seven years and six months.

ויהי מספר הימים אשׁר היה דוד מלך בחברון על־בית יהודה שׁבע שׁנים ושׁשׁה חדשׁים

Deuteronomy 1:24 verse
And they turned and went up into the mountain, and came unto the valley of Eshcol, and searched it out .

ויפנו ויעלו ההרה ויבאו עד־נחל אשׁכל וירגלו אתה

Jeremiah 18:4 verse
And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter : so he made it again another vessel, as seemed good to the potter to make it.

ונשׁחת הכלי אשׁר הוא עשׂה בחמר ביד היוצר ושׁב ויעשׂהו כלי אחר כאשׁר ישׁר בעיני היוצר לעשׂות

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting