Search:מְלָאכָה -> מְלָאכָה

מְלָאכָה


מ ְ ל ָ א כ ָ ה hex:#1502;#1456;#1500;#1464;#1488;#1499;#1464;#1492;
Search Google:מְלָאכָה

Zero אפס1 Kings 1:43 verse
And Jonathan answered and said to Adonijah, Verily our lord king David hath made Solomon king .

ויען יונתן ויאמר לאדניהו אבל אדנינו המלכ־דוד המליך את־שׁלמה

Psalms 119:30 verse
I have chosen the way of truth : thy judgments have I laid before me.

דרכ־אמונה בחרתי משׁפטיך שׁויתי

Jeremiah 41:10 verse
Then Ishmael carried away captive all the residue of the people that were in Mizpah, even the king's daughters, and all the people that remained in Mizpah, whom Nebuzaradan the captain of the guard had committed to Gedaliah the son of Ahikam : and Ishmael the son of Nethaniah carried them away captive , and departed to go over to the Ammonites .

וישׁב ישׁמעאל את־כל־שׁארית העם אשׁר במצפה את־בנות המלך ואת־כל־העם הנשׁארים במצפה אשׁר הפקיד נבוזראדן רב־טבחים את־גדליהו בנ־אחיקם וישׁבם ישׁמעאל בנ־נתניה וילך לעבר אל־בני עמון

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting