Search:מַיִם -> מַיִם

מַיִם


מ ַ י ִ ם hex:#1502;#1463;#1497;#1460;#1501;
Search Google:מַיִם

Zero אפסGenesis 13:16 verse
And I will make thy seed as the dust of the earth : so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered .

ושׂמתי את־זרעך כעפר הארץ אשׁר אמ־יוכל אישׁ למנות את־עפר הארץ גמ־זרעך ימנה

Esther 8:12 verse
Upon one day in all the provinces of king Ahasuerus, namely, upon the thirteenth day of the twelfth month, which is the month Adar.

ביום אחד בכל־מדינות המלך אחשׁורושׁ בשׁלושׁה עשׂר לחדשׁ שׁנימ־עשׂר הוא־חדשׁ אדר

Isaiah 30:1 verse
Woe to the rebellious children, saith the LORD, that take counsel, but not of me; and that cover with a covering, but not of my spirit, that they may add sin to sin :

הוי בנים סוררים נאמ־יהוה לעשׂות עצה ולא מני ולנסך מסכה ולא רוחי למען ספות חטאת על־חטאת

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting