Search:אָהַב -> אָהַב

אָהַב


א ָ ה ַ ב hex:#1488;#1464;#1492;#1463;#1489;
Search Google:אָהַב

Zero אפסJoshua 6:18 verse
And ye, in any wise keep yourselves from the accursed thing, lest ye make yourselves accursed , when ye take of the accursed thing, and make the camp of Israel a curse, and trouble it.

ורק־אתם שׁמרו מנ־החרם פנ־תחרימו ולקחתם מנ־החרם ושׂמתם את־מחנה ישׂראל לחרם ועכרתם אותו

Proverbs 13:18 verse
Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction : but he that regardeth reproof shall be honoured .

רישׁ וקלון פורע מוסר ושׁומר תוכחת יכבד

Numbers 13:32 verse
And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying , The land, through which we have gone to search it, is a land that eateth up the inhabitants thereof; and all the people that we saw in it are men of a great stature.

ויוציאו דבת הארץ אשׁר תרו אתה אל־בני ישׂראל לאמר הארץ אשׁר עברנו בה לתור אתה ארץ אכלת יושׁביה הוא וכל־העם אשׁר־ראינו בתוכה אנשׁי מדות

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting