5650

5650 -עֶבֶד -`ebed -eh'-bed
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

עֶבֶד
עֶבֶד

number - 5650
orig_word - עֶבֶד
word_orig - from (05647)
translit - `ebed
tdnt - TWOT - 1553a
phonetic - eh'-bed
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «05647»; a servant:--X bondage, bondman, (bond-)servant, (man-)servant.
IPD_def -
 1. slave, servant
  1. slave, servant, man-servant
  2. subjects
  3. servants, worshippers (of God)
  4. servant (in special sense as prophets, Levites etc)
  5. servant (of Israel)
  6. servant (as form of address between equals)

English -
letter - e
data - {"def":{"short":"a servant","long":["slave, servant",["slave, servant, man-servant","subjects","servants, worshippers (of God)","servant (in special sense as prophets, Levites etc)","servant (of Israel)","servant (as form of address between equals)"]]},"deriv":"from H5647","pronun":{"ipa":"ʕɛˈbɛd̪","ipa_mod":"ʕɛˈvɛd","sbl":"ʿebed","dic":"eh-BED","dic_mod":"eh-VED"}}
usages - × bondage, bondman, (bond-)servant, (man-)servant
**************
id - 6013
strongs - 5650
base_word - עֶבֶד
data - {"def":{"short":"a servant","long":["slave, servant",["slave, servant, man-servant","subjects","servants, worshippers (of God)","servant (in special sense as prophets, Levites etc)","servant (of Israel)","servant (as form of address between equals)"]]},"deriv":"from H5647","pronun":{"ipa":"ʕɛˈbɛd̪","ipa_mod":"ʕɛˈvɛd","sbl":"ʿebed","dic":"eh-BED","dic_mod":"eh-VED"}}
usage - × bondage, bondman, (bond-)servant, (man-)servant
part_of_speech - n-m
Strong's Search

עֶבֶד
עֶבֶד

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:5650

strongscsv:עֶבֶד
ע ֶ ב ֶ ד
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
eb
[" b "]
[" b R M "]
ed
[" d "]
[" d "]
#1506;#1462;#1489;#1462;#1491;
u+05e2u+05b6u+05d1u+05b6u+05d3

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:עֶבֶד
ע ֶ ב ֶ ד
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
eb
[" b "]
[" b R M "]
ed
[" d "]
[" d "]
#1506;#1462;#1489;#1462;#1491;
u+05e2u+05b6u+05d1u+05b6u+05d3

Search:עֶבֶד -> עֶבֶד

עֶבֶד


 1. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 2. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 4. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ד]
  [ד] [" d "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
עֶבֶד ~= /ʻebed/
Search Google:עֶבֶד

Search:5650 -> 5650

5650


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
5650 ~= /5650/ numwd: Five Thousand Six Hundred Fifty - חמישה אלפים שש-מאות חמישים
Search Google:5650

The Septuagint, Byzantine, & KJV Bibles used are in the Public Domain.
Genesis - Exodus - Leviticus - Numbers - Deuteronomy - Joshua - Judges - Ruth - 1 Samuel - 2 Samuel - 1 Kings - 2 Kings - 1 Chronicles - 2 Chronicles - 1 Ezra - 2 Ezra - Esther - Judith - Tobit - 1 Maccabees - 2 Maccabees - 3 Maccabees - 4 Maccabees - Psalms - Odes - Proverbs - Song of Songs - Job - Wisdom of Solomon - Ecclesiastes - Psalms of Solomon - Hosea - Amos - Micah - Joel - Obadiah - Jonas - Nahum - Habakkuk - Zephaniah - Malachi - Isaiah - Jeremiah - Baruch - Lamentations - Letter of Jeremiah - Ezekiel - Susanna - Susanna Theodotionis - Daniel - Daniel Theodotionis - Bel and the Dragon - Bel Dragon Theodotio - Matthew - Mark - Luke - John - Pericopa Adulterae - Acts - Acts24 - Romans - 1 Corinthians - 2 Corinthians - Galatians - Ephesians - Philippians - Colossians - 1 Thessalonians - 2 Thessalonians - 1 Timothy - 2 Timothy - Titus - Philemon - Hebrews - James - 1 Peter - 2 Peter - 1 John - 2 John - 3 John - Jude - Revelation -
Bible News


Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting