Search:אָמַר -> אָמַר

אָמַר


א ָ מ ַ ר hex:#1488;#1464;#1502;#1463;#1512;
Search Google:אָמַר

Zero אפסNehemiah 7:30 verse
The men of Ramah and Geba, six hundred twenty and one.

אנשׁי הרמה וגבע שׁשׁ מאות עשׂרים ואחד

Daniel 5:13 verse
Then was Daniel brought in before the king. And the king spake and said unto Daniel, Art thou that Daniel, which art of the children of the captivity of Judah, whom the king my father brought out of Jewry ?

באדין דניאל העל קדם מלכא ענה מלכא ואמר לדניאל אנתה־הוא דניאל די־מנ־בני גלותא די יהוד די היתי מלכא אבי מנ־יהוד

Psalms 10:6 verse
He hath said in his heart, I shall not be moved : for I shall never be in adversity.

אמר בלבו בל־אמוט לדר ודר אשׁר לא־ברע

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting