Search:אָמַר -> אָמַר

אָמַר


א ָ מ ַ ר hex:#1488;#1464;#1502;#1463;#1512;
Search Google:אָמַר

Zero אפסJeremiah 2:6 verse
Neither said they, Where is the LORD that brought us up out of the land of Egypt, that led us through the wilderness, through a land of deserts and of pits, through a land of drought, and of the shadow of death, through a land that no man passed through , and where no man dwelt ?

ולא אמרו איה יהוה המעלה אתנו מארץ מצרים המוליך אתנו במדבר בארץ ערבה ושׁוחה בארץ ציה וצלמות בארץ לא־עבר בה אישׁ ולא־ישׁב אדם שׁם

Proverbs 18:24 verse
A man that hath friends must shew himself friendly : and there is a friend that sticketh closer than a brother.

אישׁ רעים להתרעע וישׁ אהב דבק מאח

Micah 7:11 verse
In the day that thy walls are to be built , in that day shall the decree be far removed .

יום לבנות גדריך יום ההוא ירחק־חק

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting