Search:אָמַר -> אָמַר

אָמַר


א ָ מ ַ ר hex:#1488;#1464;#1502;#1463;#1512;
Search Google:אָמַר

Zero אפסIsaiah 36:3 verse
Then came forth unto him Eliakim, Hilkiah's son, which was over the house, and Shebna the scribe , and Joah, Asaph's son, the recorder .

ויצא אליו אליקים בנ־חלקיהו אשׁר על־הבית ושׁבנא הספר ויואח בנ־אסף המזכיר

Genesis 24:67 verse
And Isaac brought her into his mother Sarah's tent, and took Rebekah, and she became his wife ; and he loved her: and Isaac was comforted after his mother's death.

ויבאה יצחק האהלה שׂרה אמו ויקח את־רבקה ותהי־לו לאשׁה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו

Isaiah 37:2 verse
And he sent Eliakim, who was over the household, and Shebna the scribe , and the elders of the priests covered with sackcloth, unto Isaiah the prophet the son of Amoz.

וישׁלח את־אליקים אשׁר־על־הבית ואת שׁבנא הסופר ואת זקני הכהנים מתכסים בשׂקים אל־ישׁעיהו בנ־אמוץ הנביא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting