Search:אָמַר -> אָמַר

אָמַר


א ָ מ ַ ר hex:#1488;#1464;#1502;#1463;#1512;
Search Google:אָמַר

Zero אפסLeviticus 8:20 verse
And he cut the ram into pieces ; and Moses burnt the head, and the pieces, and the fat.

ואת־האיל נתח לנתחיו ויקטר משׁה את־הראשׁ ואת־הנתחים ואת־הפדר

2 Chronicles 22:12 verse
And he was with them hid in the house of God six years : and Athaliah reigned over the land.

ויהי אתם בבית האלהים מתחבא שׁשׁ שׁנים ועתליה מלכת על־הארץ

1 Samuel 17:38 verse
And Saul armed David with his armour, and he put an helmet of brass upon his head ; also he armed him with a coat of mail.

וילבשׁ שׁאול את־דוד מדיו ונתן קובע נחשׁת על־ראשׁו וילבשׁ אתו שׁריון

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting