Search:יָדַע -> יָדַע

יָדַע


י ָ ד ַ ע hex:#1497;#1464;#1491;#1463;#1506;
Search Google:יָדַע

Zero אפסIsaiah 2:17 verse
And the loftiness of man shall be bowed down , and the haughtiness of men shall be made low : and the LORD alone shall be exalted in that day.

ושׁח גבהות האדם ושׁפל רום אנשׁים ונשׂגב יהוה לבדו ביום ההוא

Numbers 21:6 verse
And the LORD sent fiery serpents among the people, and they bit the people ; and much people of Israel died .

וישׁלח יהוה בעם את הנחשׁים השׂרפים וינשׁכו את־העם וימת עמ־רב מישׂראל

Deuteronomy 1:38 verse
But Joshua the son of Nun, which standeth before thee, he shall go in thither: encourage him: for he shall cause Israel to inherit it.

יהושׁע בנ־נון העמד לפניך הוא יבא שׁמה אתו חזק כי־הוא ינחלנה את־ישׂראל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting