Search:כִּסֵּא -> כִּסֵּא

כִּסֵּא


כ ּ ִ ס ּ ֵ א hex:#1499;#1468;#1460;#1505;#1468;#1461;#1488;
Search Google:כִּסֵּא

Zero אפסJeremiah 44:21 verse
The incense that ye burned in the cities of Judah, and in the streets of Jerusalem, ye, and your fathers, your kings, and your princes, and the people of the land, did not the LORD remember them, and came it not into his mind ?

הלוא את־הקטר אשׁר קטרתם בערי יהודה ובחצות ירושׁלם אתם ואבותיכם מלכיכם ושׂריכם ועם הארץ אתם זכר יהוה ותעלה על־לבו

Isaiah 40:22 verse
It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers ; that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in :

הישׁב על־חוג הארץ וישׁביה כחגבים הנוטה כדק שׁמים וימתחם כאהל לשׁבת

Matthew 18:9 verse
And if thine eye offend thee, pluck it out , and cast it from thee : it is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire.

ΚΑΙ ΕΙ Ο ΟΦΨΑΛΜΟς ΣΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΙ ΣΕ ΕΞΕΛΕ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΑΠΟ ΣΟΥ ΚΑΛΟΝ ΣΟΙ ΕΣΤΙΝ ΜΟΝΟΦΨΑΛΜΟΝ ΕΙς ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΕΙΣΕΛΨΕΙΝ Η ΔΥΟ ΟΦΨΑΛΜΟΥς ΕΧΟΝΤΑ ΒΛΗΨΗΝΑΙ ΕΙς ΤΗΝ ΓΕΕΝΝΑΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting