Search:עוֹלָם -> עוֹלָם

עוֹלָם


ע ו ֹ ל ָ ם hex:#1506;#1493;#1465;#1500;#1464;#1501;
Search Google:עוֹלָם

Zero אפסJeremiah 7:2 verse
Stand in the gate of the LORD'S house, and proclaim there this word, and say , Hear the word of the LORD, all ye of Judah, that enter in at these gates to worship the LORD.

עמד בשׁער בית יהוה וקראת שׁם את־הדבר הזה ואמרת שׁמעו דבר־יהוה כל־יהודה הבאים בשׁערים האלה להשׁתחות ליהוה

Nehemiah 7:1 verse
Now it came to pass, when the wall was built , and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed ,

ויהי כאשׁר נבנתה החומה ואעמיד הדלתות ויפקדו השׁוערים והמשׁררים והלוים

Romans 16:10 verse
Salute Apelles approved in Christ. Salute them which are of Aristobulus ' household.

ΑΣΠΑΣΑΣΨΕ ΑΠΕΛΛΗΝ ΤΟΝ ΔΟΚΙΜΟΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΣΠΑΣΑΣΨΕ ΤΟΥς ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting