Search:עוֹלָם -> עוֹלָם

עוֹלָם


ע ו ֹ ל ָ ם hex:#1506;#1493;#1465;#1500;#1464;#1501;
Search Google:עוֹלָם

Zero אפס2 Kings 2:17 verse
And when they urged him till he was ashamed , he said , Send . They sent therefore fifty men ; and they sought three days, but found him not.

ויפצרו־בו עד־בשׁ ויאמר שׁלחו וישׁלחו חמשׁים אישׁ ויבקשׁו שׁלשׁה־ימים ולא מצאהו

Numbers 31:37 verse
And the LORD'S tribute of the sheep was six hundred and threescore and fifteen .

ויהי המכס ליהוה מנ־הצאן שׁשׁ מאות חמשׁ ושׁבעים

Deuteronomy 1:4 verse
After he had slain Sihon the king of the Amorites, which dwelt in Heshbon, and Og the king of Bashan, which dwelt at Astaroth in Edrei :

אחרי הכתו את סיחן מלך האמרי אשׁר יושׁב בחשׁבון ואת עוג מלך הבשׁן אשׁר־יושׁב בעשׁתרת באדרעי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting