Search:קָרָא -> קָרָא

קָרָא


ק ָ ר ָ א hex:#1511;#1464;#1512;#1464;#1488;
Search Google:קָרָא

Zero אפסPsalms 9:7 verse
But the LORD shall endure for ever : he hath prepared his throne for judgment.

ויהוה לעולם ישׁב כונן למשׁפט כסאו

Ezekiel 43:6 verse
And I heard him speaking unto me out of the house ; and the man stood by me.

ואשׁמע מדבר אלי מהבית ואישׁ היה עמד אצלי

Ezekiel 47:16 verse
Hamath, Berothah, Sibraim, which is between the border of Damascus and the border of Hamath ; Hazarhatticon, which is by the coast of Hauran.

חמת ברותה סברים אשׁר בינ־גבול דמשׂק ובין גבול חמת חצר התיכון אשׁר אל־גבול חורן

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting