Search:שֵׁבֶט -> שֵׁבֶט

שֵׁבֶט


ש ׁ ֵ ב ֶ ט hex:#1513;#1473;#1461;#1489;#1462;#1496;
Search Google:שֵׁבֶט

Zero אפסJoshua 21:45 verse
There failed not ought of any good thing which the LORD had spoken unto the house of Israel ; all came to pass .

לא־נפל דבר מכל הדבר הטוב אשׁר־דבר יהוה אל־בית ישׂראל הכל בא

Numbers 22:32 verse
And the angel of the LORD said unto him, Wherefore hast thou smitten thine ass these three times ? behold, I went out to withstand thee, because thy way is perverse before me:

ויאמר אליו מלאך יהוה על־מה הכית את־אתנך זה שׁלושׁ רגלים הנה אנכי יצאתי לשׂטן כי־ירט הדרך לנגדי

Numbers 4:47 verse
From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that came to do the service of the ministry, and the service of the burden in the tabernacle of the congregation,

מבן שׁלשׁים שׁנה ומעלה ועד בנ־חמשׁים שׁנה כל־הבא לעבד עבדת עבדה ועבדת משׂא באהל מועד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting