Search:אֹרֶךְ -> אֹרֶךְ

אֹרֶךְ


א ֹ ר ֶ ך ְ hex:#1488;#1465;#1512;#1462;#1498;#1456;
Search Google:אֹרֶךְ

Zero אפסJeremiah 18:21 verse
Therefore deliver up their children to the famine, and pour out their blood by the force of the sword ; and let their wives be bereaved of their children, and be widows ; and let their men be put to death ; let their young men be slain by the sword in battle.

לכן תן את־בניהם לרעב והגרם על־ידי־חרב ותהינה נשׁיהם שׁכלות ואלמנות ואנשׁיהם יהיו הרגי מות בחוריהם מכי־חרב במלחמה

Deuteronomy 10:21 verse
He is thy praise, and he is thy God, that hath done for thee these great and terrible things , which thine eyes have seen .

הוא תהלתך והוא אלהיך אשׁר־עשׂה אתך את־הגדלת ואת־הנוראת האלה אשׁר ראו עיניך

Psalms 87:3 verse
Glorious things are spoken of thee, O city of God. Selah.

נכבדות מדבר בך עיר האלהים סלה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting