Search:ו -> ו

ו


ו hex:#1493;
Search Google:ו

Zero אפסPsalms 22:28 verse
For the kingdom is the LORD'S : and he is the governor among the nations.

כי ליהוה המלוכה ומשׁל בגוים

Job 16:5 verse
But I would strengthen you with my mouth, and the moving of my lips should asswage your grief.

אאמצכם במו־פי וניד שׂפתי יחשׂך

Isaiah 53:3 verse
He is despised and rejected of men ; a man of sorrows, and acquainted with grief : and we hid as it were our faces from him; he was despised , and we esteemed him not.

נבזה וחדל אישׁים אישׁ מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשׁבנהו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting