Search:כָּבֵד -> כָּבֵד

כָּבֵד


כ ּ ָ ב ֵ ד hex:#1499;#1468;#1464;#1489;#1461;#1491;
Search Google:כָּבֵד

Zero אפסEzekiel 29:14 verse
And I will bring again the captivity of Egypt, and will cause them to return into the land of Pathros, into the land of their habitation ; and they shall be there a base kingdom.

ושׁבתי את־שׁבות מצרים והשׁבתי אתם ארץ פתרוס על־ארץ מכורתם והיו שׁם ממלכה שׁפלה

Isaiah 40:19 verse
The workman melteth a graven image, and the goldsmith spreadeth it over with gold, and casteth silver chains.

הפסל נסך חרשׁ וצרף בזהב ירקענו ורתקות כסף צורף

Genesis 4:22 verse
And Zillah, she also bare Tubalcain, an instructer of every artificer in brass and iron : and the sister of Tubalcain was Naamah.

וצלה גמ־הוא ילדה את־תובל קין לטשׁ כל־חרשׁ נחשׁת וברזל ואחות תובל־קין נעמה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting