Search:כל־אשׁר -> כל־אשׁר

כל־אשׁר


כ ל ־ א ש ׁ ר hex:#1499;#1500;#1470;#1488;#1513;#1473;#1512;
Search Google:כל־אשׁר

Zero אפס1 Kings 6:19 verse
And the oracle he prepared in the house within, to set there the ark of the covenant of the LORD.

ודביר בתוכ־הבית מפנימה הכין לתתן שׁם את־ארון ברית יהוה

Exodus 39:18 verse
And the two ends of the two wreathen chains they fastened in the two ouches, and put them on the shoulderpieces of the ephod, before it.

ואת שׁתי קצות שׁתי העבתת נתנו על־שׁתי המשׁבצת ויתנם על־כתפת האפד אל־מול פניו

1 Samuel 14:25 verse
And all they of the land came to a wood ; and there was honey upon the ground.

וכל־הארץ באו ביער ויהי דבשׁ על־פני השׂדה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting