Search:כל־אשׁר -> כל־אשׁר

כל־אשׁר


כ ל ־ א ש ׁ ר hex:#1499;#1500;#1470;#1488;#1513;#1473;#1512;
Search Google:כל־אשׁר

Zero אפסNumbers 3:6 verse
Bring the tribe of Levi near , and present them before Aaron the priest, that they may minister unto him.

הקרב את־מטה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושׁרתו אתו

Exodus 4:12 verse
Now therefore go , and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say .

ועתה לך ואנכי אהיה עמ־פיך והוריתיך אשׁר תדבר

Genesis 14:15 verse
And he divided himself against them, he and his servants, by night, and smote them, and pursued them unto Hobah, which is on the left hand of Damascus.

ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד־חובה אשׁר משׂמאל לדמשׂק

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting