Search:לֵבָב -> לֵבָב

לֵבָב


ל ֵ ב ָ ב hex:#1500;#1461;#1489;#1464;#1489;
Search Google:לֵבָב

Zero אפסExodus 19:4 verse
Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagles ' wings, and brought you unto myself.

אתם ראיתם אשׁר עשׂיתי למצרים ואשׂא אתכם על־כנפי נשׁרים ואבא אתכם אלי

Proverbs 20:4 verse
The sluggard will not plow by reason of the cold ; therefore shall he beg in harvest, and have nothing.

מחרף עצל לא־יחרשׁ ישׁאל בקציר ואין

Genesis 13:14 verse
And the LORD said unto Abram, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward :

ויהוה אמר אל־אברם אחרי הפרד־לוט מעמו שׂא נא עיניך וראה מנ־המקום אשׁר־אתה שׁם צפנה ונגבה וקדמה וימה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting