Search:סַבְּכָא -> סַבְּכָא

סַבְּכָא


ס ַ ב ּ ְ כ ָ א hex:#1505;#1463;#1489;#1468;#1456;#1499;#1464;#1488;
Search Google:סַבְּכָא

Zero אפסJudges 11:37 verse
And she said unto her father, Let this thing be done for me: let me alone two months, that I may go up and down upon the mountains, and bewail my virginity, I and my fellows .

ותאמר אל־אביה יעשׂה לי הדבר הזה הרפה ממני שׁנים חדשׁים ואלכה וירדתי על־ההרים ואבכה על־בתולי אנכי ורעיתי

Genesis 4:7 verse
If thou doest well , shalt thou not be accepted ? and if thou doest not well , sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him.

הלוא אמ־תיטיב שׂאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשׁוקתו ואתה תמשׁל־בו

Isaiah 11:8 verse
And the sucking child shall play on the hole of the asp, and the weaned child shall put his hand on the cockatrice ' den.

ושׁעשׁע יונק על־חר פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting