Search:סַבְּכָא -> סַבְּכָא

סַבְּכָא


ס ַ ב ּ ְ כ ָ א hex:#1505;#1463;#1489;#1468;#1456;#1499;#1464;#1488;
Search Google:סַבְּכָא

Zero אפסExodus 10:8 verse
And Moses and Aaron were brought again unto Pharaoh : and he said unto them, Go , serve the LORD your God : but who are they that shall go ?

ויושׁב את־משׁה ואת־אהרן אל־פרעה ויאמר אלהם לכו עבדו את־יהוה אלהיכם מי ומי ההלכים

Joshua 16:10 verse
And they drave not out the Canaanites that dwelt in Gezer : but the Canaanites dwell among the Ephraimites unto this day, and serve under tribute.

ולא הורישׁו את־הכנעני היושׁב בגזר וישׁב הכנעני בקרב אפרים עד־היום הזה ויהי למס־עבד

Job 23:6 verse
Will he plead against me with his great power ? No; but he would put strength in me.

הברב־כח יריב עמדי לא אכ־הוא ישׂם בי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting