Search:קָדַשׁ -> קָדַשׁ

קָדַשׁ


ק ָ ד ַ ש ׁ hex:#1511;#1464;#1491;#1463;#1513;#1473;
Search Google:קָדַשׁ

Zero אפסNumbers 26:16 verse
Of Ozni, the family of the Oznites : of Eri, the family of the Erites :

לאזני משׁפחת האזני לערי משׁפחת הערי

Job 6:30 verse
Is there iniquity in my tongue ? cannot my taste discern perverse things ?

הישׁ־בלשׁוני עולה אמ־חכי לא־יבין הוות

2 Chronicles 28:20 verse
And Tilgathpilneser king of Assyria came unto him, and distressed him, but strengthened him not.

ויבא עליו תלגת פלנאסר מלך אשׁור ויצר לו ולא חזקו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting