Search:שָׁלַח -> שָׁלַח

שָׁלַח


ש ׁ ָ ל ַ ח hex:#1513;#1473;#1464;#1500;#1463;#1495;
Search Google:שָׁלַח

Zero אפס1 Samuel 9:25 verse
And when they were come down from the high place into the city, Samuel communed with Saul upon the top of the house.

וירדו מהבמה העיר וידבר עמ־שׁאול על־הגג

Genesis 42:16 verse
Send one of you, and let him fetch your brother, and ye shall be kept in prison , that your words may be proved , whether there be any truth in you: or else by the life of Pharaoh surely ye are spies .

שׁלחו מכם אחד ויקח את־אחיכם ואתם האסרו ויבחנו דבריכם האמת אתכם ואמ־לא חי פרעה כי מרגלים אתם

Deuteronomy 22:20 verse
But if this thing be true, and the tokens of virginity be not found for the damsel :

ואמ־אמת היה הדבר הזה לא־נמצאו בתולים לנער

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting