Search:שָׁלַח -> שָׁלַח

שָׁלַח


ש ׁ ָ ל ַ ח hex:#1513;#1473;#1464;#1500;#1463;#1495;
Search Google:שָׁלַח

Zero אפסMark 13:3 verse
And as he sat upon the mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately ,

ΚΑΙ ΚΑΨΗΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙς ΤΟ ΟΡΟς ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΤΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΠΗΡΩΤΑ ΑΥΤΟΝ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΠΕΤΡΟς ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟς ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗς ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑς

Isaiah 48:5 verse
I have even from the beginning declared it to thee; before it came to pass I shewed it thee: lest thou shouldest say , Mine idol hath done them, and my graven image, and my molten image, hath commanded them.

ואגיד לך מאז בטרם תבוא השׁמעתיך פנ־תאמר עצבי עשׂם ופסלי ונסכי צום

Leviticus 7:14 verse
And of it he shall offer one out of the whole oblation for an heave offering unto the LORD, and it shall be the priest's that sprinkleth the blood of the peace offerings.

והקריב ממנו אחד מכל־קרבן תרומה ליהוה לכהן הזרק את־דם השׁלמים לו יהיה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting