Search:εγενετο -> ΕΓΕΝΕΤΟ

εγενετο


ε γ ε ν ε τ ο hex:#949;#947;#949;#957;#949;#964;#959;
Search Google:εγενετο

Zero אפסDeuteronomy 25:10 verse
And his name shall be called in Israel, The house of him that hath his shoe loosed .

ונקרא שׁמו בישׂראל בית חלוץ הנעל

Job 9:33 verse
Neither is there any daysman betwixt us, that might lay his hand upon us both.

לא ישׁ־בינינו מוכיח ישׁת ידו על־שׁנינו

2 Kings 15:25 verse
But Pekah the son of Remaliah, a captain of his, conspired against him, and smote him in Samaria, in the palace of the king's house, with Argob and Arieh, and with him fifty men of the Gileadites : and he killed him, and reigned in his room.

ויקשׁר עליו פקח בנ־רמליהו שׁלישׁו ויכהו בשׁמרון בארמון בית־מלך את־ארגב ואת־האריה ועמו חמשׁים אישׁ מבני גלעדים וימיתהו וימלך תחתיו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting