Search:ειπαν -> ΕΙΠΑΝ

ειπαν


ε ι π α ν hex:#949;#953;#960;#945;#957;
Search Google:ειπαν

Zero אפסNumbers 19:9 verse
And a man that is clean shall gather up the ashes of the heifer, and lay them up without the camp in a clean place, and it shall be kept for the congregation of the children of Israel for a water of separation : it is a purification for sin.

ואסף אישׁ טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור והיתה לעדת בני־ישׂראל למשׁמרת למי נדה חטאת הוא

2 Samuel 8:9 verse
When Toi king of Hamath heard that David had smitten all the host of Hadadezer,

וישׁמע תעי מלך חמת כי הכה דוד את כל־חיל הדדעזר

Exodus 30:15 verse
The rich shall not give more , and the poor shall not give less than half a shekel, when they give an offering unto the LORD, to make an atonement for your souls.

העשׁיר לא־ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השׁקל לתת את־תרומת יהוה לכפר על־נפשׁתיכם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting