Search:εσται -> ΕΣΤΑΙ

εσται


ε σ τ α ι hex:#949;#963;#964;#945;#953;
Search Google:εσται

Zero אפסJob 31:30 verse
Neither have I suffered my mouth to sin by wishing a curse to his soul.

ולא־נתתי לחטא חכי לשׁאל באלה נפשׁו

Zechariah 6:13 verse
Even he shall build the temple of the LORD ; and he shall bear the glory, and shall sit and rule upon his throne ; and he shall be a priest upon his throne : and the counsel of peace shall be between them both.

והוא יבנה את־היכל יהוה והוא־ישׂא הוד וישׁב ומשׁל על־כסאו והיה כהן על־כסאו ועצת שׁלום תהיה בין שׁניהם

Deuteronomy 9:9 verse
When I was gone up into the mount to receive the tables of stone, even the tables of the covenant which the LORD made with you, then I abode in the mount forty days and forty nights, I neither did eat bread nor drink water :

בעלתי ההרה לקחת לוחת האבנים לוחת הברית אשׁר־כרת יהוה עמכם ואשׁב בהר ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שׁתיתי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting