Search:ιματιου -> ΙΜΑΤΙΟΥ

ιματιου


ι μ α τ ι ο υ hex:#953;#956;#945;#964;#953;#959;#965;
Search Google:ιματιου

Zero אפסNehemiah 11:6 verse
All the sons of Perez that dwelt at Jerusalem were four hundred threescore and eight valiant men.

כל־בני־פרץ הישׁבים בירושׁלם ארבע מאות שׁשׁים ושׁמנה אנשׁי־חיל

Genesis 48:21 verse
And Israel said unto Joseph, Behold, I die : but God shall be with you, and bring you again unto the land of your fathers.

ויאמר ישׂראל אל־יוסף הנה אנכי מת והיה אלהים עמכם והשׁיב אתכם אל־ארץ אבתיכם

Luke 11:2 verse
And he said unto them, When ye pray , say , Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come . Thy will be done , as in heaven, so in earth.

ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΑΥΤΟΙς ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΨΕ ΛΕΓΕΤΕ ΠΑΤΕΡ ΑΓΙΑΣΨΗΤΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΕΛΨΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting