Search:λεγων -> ΛΕΓΩΝ

λεγων


λ ε γ ω ν hex:#955;#949;#947;#969;#957;
Search Google:λεγων

Proverbs 2:16 verse
To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words ;

להצילך מאשׁה זרה מנכריה אמריה החליקה

Leviticus 20:14 verse
And if a man take a wife and her mother, it is wickedness : they shall be burnt with fire, both he and they; that there be no wickedness among you.

ואישׁ אשׁר יקח את־אשׁה ואת־אמה זמה הוא באשׁ ישׂרפו אתו ואתהן ולא־תהיה זמה בתוככם

Jude 1:11 verse
Woe unto them ! for they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Core.

ΟΥΑΙ ΑΥΤΟΙς ΟΤΙ ΤΗ ΟΔΩ ΤΟΥ ΚΑΙΝ ΕΠΟΡΕΥΨΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗ ΠΛΑΝΗ ΤΟΥ ΒΑΛΑΑΜ ΜΙΣΨΟΥ ΕΞΕΧΥΨΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΕ ΑΠΩΛΟΝΤΟ

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting