Search:דָבַר -> דָבַר

דָבַר


ד ָ ב ַ ר hex:#1491;#1464;#1489;#1463;#1512;
Search Google:דָבַר

Zero אפסDeuteronomy 5:26 verse
For who is there of all flesh, that hath heard the voice of the living God speaking out of the midst of the fire, as we have, and lived ?

כי מי כל־בשׂר אשׁר שׁמע קול אלהים חיים מדבר מתוכ־האשׁ כמנו ויחי

1 John 2:13 verse
I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father.

ΓΡΑΦΩ ΥΜΙΝ ΠΑΤΕΡΕς ΟΤΙ ΕΓΝΩΚΑΤΕ ΤΟΝ ΑΠ ΑΡΧΗς ΓΡΑΦΩ ΥΜΙΝ ΝΕΑΝΙΣΚΟΙ ΟΤΙ ΝΕΝΙΚΗΚΑΤΕ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟΝ ΕΓΡΑΘΑ ΥΜΙΝ ΠΑΙΔΙΑ ΟΤΙ ΕΓΝΩΚΑΤΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ

2 Samuel 20:7 verse
And there went out after him Joab's men, and the Cherethites, and the Pelethites, and all the mighty men : and they went out of Jerusalem, to pursue after Sheba the son of Bichri.

ויצאו אחריו אנשׁי יואב והכרתי והפלתי וכל־הגברים ויצאו מירושׁלם לרדף אחרי שׁבע בנ־בכרי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting