Search:מֶלֶךְ -> מֶלֶךְ

מֶלֶךְ


מ ֶ ל ֶ ך ְ hex:#1502;#1462;#1500;#1462;#1498;#1456;
Search Google:מֶלֶךְ

Zero אפס1 Chronicles 15:15 verse
And the children of the Levites bare the ark of God upon their shoulders with the staves thereon, as Moses commanded according to the word of the LORD.

וישׂאו בני־הלוים את ארון האלהים כאשׁר צוה משׁה כדבר יהוה בכתפם במטות עליהם

Amos 3:8 verse
The lion hath roared , who will not fear ? the Lord GOD hath spoken , who can but prophesy ?

אריה שׁאג מי לא יירא אדני יהוה דבר מי לא ינבא

Joshua 9:24 verse
And they answered Joshua, and said , Because it was certainly told thy servants, how that the LORD thy God commanded his servant Moses to give you all the land, and to destroy all the inhabitants of the land from before you, therefore we were sore afraid of our lives because of you, and have done this thing.

ויענו את־יהושׁע ויאמרו כי הגד הגד לעבדיך את אשׁר צוה יהוה אלהיך את־משׁה עבדו לתת לכם את־כל־הארץ ולהשׁמיד את־כל־ישׁבי הארץ מפניכם ונירא מאד לנפשׁתינו מפניכם ונעשׂה את־הדבר הזה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting