Search:מֶלֶךְ -> מֶלֶךְ

מֶלֶךְ


מ ֶ ל ֶ ך ְ hex:#1502;#1462;#1500;#1462;#1498;#1456;
Search Google:מֶלֶךְ

Zero אפסDeuteronomy 16:21 verse
Thou shalt not plant thee a grove of any trees near unto the altar of the LORD thy God, which thou shalt make thee.

לא־תטע לך אשׁרה כל־עץ אצל מזבח יהוה אלהיך אשׁר תעשׂה־לך

Genesis 7:23 verse
And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven ; and they were destroyed from the earth : and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark.

וימח את־כל־היקום אשׁר על־פני האדמה מאדם עד־בהמה עד־רמשׂ ועד־עוף השׁמים וימחו מנ־הארץ וישׁאר אכ־נח ואשׁר אתו בתבה

Matthew 22:21 verse
They say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's ; and unto God the things that are God's.

ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΚΑΙΣΑΡΟς ΤΟΤΕ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙς ΑΠΟΔΟΤΕ ΟΥΝ ΤΑ ΚΑΙΣΑΡΟς ΚΑΙΣΑΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΤΩ ΨΕΩ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting