Search:עַיִן -> עַיִן

עַיִן


ע ַ י ִ ן hex:#1506;#1463;#1497;#1460;#1503;
Search Google:עַיִן

Zero אפסPsalms 81:8 verse
Hear , O my people, and I will testify unto thee: O Israel, if thou wilt hearken unto me;

שׁמע עמי ואעידה בך ישׂראל אמ־תשׁמע־לי

Isaiah 41:25 verse
I have raised up one from the north, and he shall come : from the rising of the sun shall he call upon my name : and he shall come upon princes as upon morter, and as the potter treadeth clay.

העירותי מצפון ויאת ממזרח־שׁמשׁ יקרא בשׁמי ויבא סגנים כמו־חמר וכמו יוצר ירמס־טיט

Jeremiah 44:6 verse
Wherefore my fury and mine anger was poured forth , and was kindled in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem ; and they are wasted and desolate, as at this day.

ותתך חמתי ואפי ותבער בערי יהודה ובחצות ירושׁלם ותהיינה לחרבה לשׁממה כיום הזה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting