Search:עָפָר -> עָפָר

עָפָר


ע ָ פ ָ ר hex:#1506;#1464;#1508;#1464;#1512;
Search Google:עָפָר

Zero אפסJeremiah 2:7 verse
And I brought you into a plentiful country, to eat the fruit thereof and the goodness thereof; but when ye entered , ye defiled my land, and made mine heritage an abomination.

ואביא אתכם אל־ארץ הכרמל לאכל פריה וטובה ותבאו ותטמאו את־ארצי ונחלתי שׂמתם לתועבה

Hebrews 12:16 verse
Lest there be any fornicator, or profane person, as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright.

ΜΗ ΤΙς ΠΟΡΝΟς Η ΒΕΒΗΛΟς Ως ΗΣΑΥ Ος ΑΝΤΙ ΒΡΩΣΕΩς ΜΙΑς ΑΠΕΔΕΤΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΟΚΙΑ ΕΑΥΤΟΥ

Genesis 14:14 verse
And when Abram heard that his brother was taken captive , he armed his trained servants, born in his own house, three hundred and eighteen , and pursued them unto Dan.

וישׁמע אברם כי נשׁבה אחיו וירק את־חניכיו ילידי ביתו שׁמנה עשׂר ושׁלשׁ מאות וירדף עד־דן

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting